اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سه فاصله کاشت 20و25و30 سانتیمتر روی ردیفهایی با فاصله ثابت 60سانتیمتر و سه رقم زودرس زاریا آذرگل و چرنیانکا برخصوصیات مختلف ازجمله عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان بعدازبرداشت کلزا درمنطقه کندوان میانه درسال 86 انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید دراین بررسی برخی ازمراحل نمو رویشی به زایشی خصوصیات مورفولوژیکی بوته و وزن خشک اندامهای مختلف عملکرد و اجزا عملکرد و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرارگرفتند طبق نتایج حاصله بین تراکمهای کاشت ازنظر زمان وقوع مراحل فنولوژی اجزا عملکرد و اغلب صفات مورد ارزیابی به غیر ازقطر ساقه وزن صددانه و عملکرد دانه درطبق و هکتار تفاوت چندانی وجود نداشت همچنین بین رقمهای مورد کاشت ازنظر اغلب صفات مورد ارزیابی به غیر ازارتفاع بوته درصد پوکی دانه و وزن صددانه تفاوت معنی داری ازنظر آماری مشاهده نشد دراین آزمایش اثرمتقابل تراکم کاشت و رقم با صفات مورد ارزیابی معنی دار نبود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر تراکم کاشت برروی رقم های زودرس آفتابگردان پس ازبرداشت کلزا درمنطقه کندوان میانه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان