اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

آب و فاضلاب

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۲۰ , شماره  ۳ (مسلسل ۷۱)، سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۹۴ تا صفحه‌ی ۹۸

رسوبات رودخانه ها در واقع مخلوطی از خاک زراعی و غیرزراعی فرسایش یافته از حوضه های بالادست است. با توجه به بافت، غلظت آلاینده ها و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات لایروبی شده، می توان از آنها در زمینه های مختلفی چون ساخت و توسعه زیستگاههای حیات وحش، خاک سطحی برای کشاورزی و مصالح ساختمانی استفاده کرد. این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی – شیمیایی و غلظت عناصر سنگین رسوبات جزایر رودخانه کارون برای استفاده مجدد آنها در کشاورزی صورت پذیرفت. به این منظور در طول مسیر رودخانه کارون در شهر اهواز، چهار ایستگاه مشخص گردید و در هر ایستگاه، از چهار عمق مختلف نمونه برداری صورت پذیرفت. غلظت عناصر سنگین (Pb، Zn، Cu، Co،Cd  و Ni)، مواد آلی، ازت، فسفر، پتاسیم ، هدایت الکتریکی و pH در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت عناصر مورد بررسی در رسوبات سطحی بیشتر از رسوبات عمقی است. از سویی نتایج بیانگر این بود که غلظت مس در حد خطرساز قرار دارد. درصد ازت ، فسفر و مواد آلی در رسوبات پایین بود، اما رسوبات از نظر پتاسیم، هدایت الکتریکی و pH در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناخت و بهره وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی – شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان