اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

در این تحقیق مدول تنش آسایی دانه برنج قهوه ای هاشمی که شلتوک آن به صورت لایه نازک با دماهای هوای خشک کردن 35 و 45 و 55 و 65 درجه سلسیوس تا رسیدن به رطوبت های 11% و 13% و 15% خشک شدند مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار نمونه های استوانه ای از برنج قهوه ای که از برش دو انتهای آن حاصل شده تحت بار گذاری فشاری ناگهانی با سرعت بارگذاری 7mm\min تا کرنش 2% قرار گرفت و داده های نیرو رد طی زمان ثبت گردید. پس از استخراج داده های مدول الاستیسیته به صورت تابعی از زمان ضرایب مدل ماکسول یک، دو یا سه جزء تعیین شد. برای تعیین تعداد مناسب اجزاء مدل ماکسول مقادیر معیارهای میانگین خطای نسبی (MRD) و انحراف معیار خطای برآورد (RMSE) برای هر سه مدل برازش شده با هم مقایسه شدند. مقدار کوچک تر از 5% را (5%≥MRD) برای انتخاب بهترین مدل انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد دانه برنج یک ماده ویسکوالاستیک است و رفتار کاهش تنش دانه برنج قهوه ای را می توان توسط مدل ماکسول سه جزئی با یک فنر اضافی تعیین گردید. جز فنر اضافی بخش بسیار بزرگی از مدول کاهشی را تشکیل می دهد. رطوبت دانه اثر بسیار معنی داری ( در سطح احتمال 1%) بر ضرایب کاهشی مدل ماکسول داشت. با کاهش رطوبت دانه مدول کاهشی تعادلی (E0) بشدت افزایش یافت. دمای هوای خشک کردن اثر معنی داری بر روی مدول کاهشی تعادلی (E0) نداشت. رطوبت و دما اثر معنی داری روی زمان کاهشی T1 نشان نداد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر رطوبت بر رفتار تنش اسایی دانه برنج قهوه ای» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان