اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

با توجه به خواص و کاربرد زیتون در صنایع غذایی، حفظ سلامت فیزیکی این میوه پس از برداشت و طی مراحی مختلف دارای اهمیت است و برای این مهم دانستن ویژگی های مکانیکی و توانایی مدلسازی کامپیوتری فرآیندهای مکانیکی ضروری می باشد. در این مقاله، با فرض ویسکوالاستیک بودن زیتون، مدلسازی کامپیوتری آن مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تست های فشاری با دستگاه Instron در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مقایسه گردید که در نهایت داده های عملی و تئوری بسیار به هم نزدیک بودند و تقریبا نتایج یکسانی را بدست دادند. این تحقیق روی 20 نمونه زیتون انجام گردید که قطر بزرگ متوسط آنها 22\315 میلیمتر و میانگین قطر کوچک 15\79 میلیمتر بود. متوسط نیروی فشاری بدست آمده از تست عملی 15\92 نیوتن و متوسط نیروی بدست آمده از مدل سازی انجام شده 15\77 نیوتن بود که تقریبا یکسان هستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدل سازی به روش اجزا محدود و بررسی رفتار ویسکوالاستیک زیتون تحت بار گذاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان