اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اطلاعات انتشار

سال

بی شک رسیدن به هدف تولید پایدار بدون کنترل حوادث محقق نخواهد شد لذا با مدیریت کنترل حوادث به دو شکل اقدامات مراقبتی قبل ازوقوع حادثه ازقبیل تامین زیرساخت ها و آموزش و ارزیابی ریسک فعالیت ها جهت جلوگیری از بروز حوادث وانجام تحلیل صحیح حوادث میتوان حوادث مجموعه را کنترل نموده ودرنهایتا ازبروز حادثه که منجر به قطع تولید و یا آسیب به سرمایه ها و نیروهای انسانی میشود جلوگیری نمود یا بعبارتی دیگر با یک مدیریت هوشمندانه حوادث میتوان هدف تولید پایدار را حمایت کرد همچنین با استفاده ازسیستم ثبت اطلاعات با قابلیت گزارش گیری مناسب میتوان از تحلیل آماری و مقایسه ای بصورت نمودار حوادث استفاده نمود این نمودارها به مدیران و هدف گذاران مجموعه کمک می کند تا اهداف و اقدامات کنترل حوادث واقع بینانه بوده و مفید واقع شود. چندنمونه از این گزارشات و نمودارها که دریکی از پالایشگاه های گاز زیرمجموعه شرکت ملی گاز برای تحلیل آماری استفاده میشود درقالب مثال کارگاهی ارایه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت کنترل حوادث و تاثیر انجام تحلیل صحیح حوادث برتولید» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان