اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۳ تا صفحه‌ی ۱۵۶

اهداف: هدف از این مطالعه مقایسه افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه می باشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقایسه ای، 147 بیمار همودیالیزی و 146 بیمار پیوند کلیه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش علایم روانشناختی در این بیماران پرسشنامه استانداردDASS21  بود.یافته ها: میانگین سن بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه به ترتیب 53.13 (51.7 مرد و 48.3 زن) و 39.36 (63.7 مرد و 36.3 زن) بود. بیش از 50% بیماران همودیالیزی دچار اضطراب (63.9%)، افسردگی (60.5%) و استرس (51.7%) بودند. این مقادیر در بیماران پیوند کلیه به ترتیب 18.6%، 39% و 38.4 بود. تجزیه تحلیل اطلاعات نشان داد که میانگین نمرات افسردگی و اضطراب در گروه همودیالیز به صورت معنی داری بیش تر از گروه پیوند کلیه می باشد، در حالی که از نظر استرس تفاوت معنی داری میان دو گروه دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر میزان بالای شیوع افسردگی و اضطراب و استرس در بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه، به خصوص بیماران همودیالیزی را نشان داد. در مطالعات بعدی توصیه می شود که ارتباط میان سه متغیر افسردگی، اضطراب و استرس با متغیر های دیگر از جمله متغیر های دموگرافیک سنجیده شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان