اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۸

مقدمه: با توجه به نقش مهم نیتریک اکساید(NO)  در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیک سلول ها و بافت های بدن از جمله سیستم تولید مثل، این بررسی به منظور مطالعه تغییرات جسم زرد و فولیکول های در حال رشد تخمدان موش صحرایی پس از تجویزL–Arginie  به عنوان پیش ساز و L–Name به عنوان مهارکننده سنتز نیتریک اکساید(NO)  انجام گرفته است.مواد و روش ها: 40 سر موش صحرایی ماده با وزن متوسط 200–250 گرم و سن متوسط 8 هفته، پس از جفت گیری و مشاهده پلاک واژینال که به عنوان روز صفر حاملگی درنظر گرفته می شد به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. به غیر از گروه کنترل، بقیه گروه ها به ترتیب 2ml\kg\ip نرمال سالین، 200mg\kg\ip مـاده L–Arginine، 20mg\kg\ip مـــاده  L–Nameو مخلوط دو ماده L–Arginine و L–Name را با همان دوزهای مشابه، در روزهای سوم، چهارم و پنجم حاملگی دریافت کردند. در روز هیجدهم بارداری، موش ها با اتر بیهوش شده و تخمدان ها به روش لاپاراتومی خارج و در فرمالین 10 درصد فیکس گردیدند. پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی عمومی هماتوکسیلین – ائوزین (H&E) و اختصاصی پاس (PAS)، تغییرات ایجاد شده با میکروسکوپ نوری و گراتیکول مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش: موش های گروه دریافت کنندهL–Arginine  از نظر کیفی تغییرات بافتی به صورت از هم گسیختگی در مناطق وسیعی از ساختمان بافتی تخمدان و در بررسی های کمی از لحاظ آماری کاهش معنی داری در تعداد و اندازه جسم زرد نشان دادند (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: از مطالعه حاضر چنین برمی آید که NO در مرحله بارداری می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده رشد سلولی مطرح بوده و سبب اختلال در عملکرد تخمدان گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرات کمی و کیفی L–Arginine و L–Name بر جسم زرد و فولیکول های در حال رشد تخمدان موش صحرایی باردار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان