اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

خرداد و تیر- شماره ۸۵، سال

صفحات

۳۶ صفحه، از صفحه‌ی ۵۹ تا صفحه‌ی ۹۴

کلمات کلیدی

ایران، توسعه، دولت، تورم، ساختار

در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تورم در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۴۱۵۰۰ تومان