اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۳، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۹ تا صفحه‌ی ۷۴

کلمات کلیدی

مقاومت آنتی بیوتیکی، CTX، per، ESBL، E. coli

سابقه و هدف: باکتری اشریشیاکلی قادر به تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) از جمله آنزیمهای CTX و PER می باشد که سبب مقاومت بالای آن در برابر آنتی بیوتیکهای بتالاکتام می شود. با توجه به اینکه E. coli درصد قابل توجهی از عفونتهای بیمارستانی و خارج بیمارستانی را شامل می شود، بنابراین شناخت الگوی مقاومت و حساسیت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در درمان و کنترل عفونتهای ناشی از این باکتری نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این تحقیق تعیین الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژنهای بتالاکتامازی PER, CTX در نمونه های بالینی E. coli می باشد.روش کار: تعداد 260 نمونه E. coli، جمع آوری گردید. الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی با روش disk diffusion تعیین گردید. تشخیص ایزوله های تولید کننده ESBL براساس تست فنوتیپی تاییدی انجام پذیرفت، همچنین MIC سفتازیدیم با استفاده از روش Microbroth Dilution تعیین شد. در نهایت ژنهای blaCTX, blaPER در نمونه های مورد نظر با روش PCR شناسایی گردید.یافته ها: سوش مقاومی نسبت به ایمی پنم یافت نشد. MIC سفتازیدیم برابر یا بیش از 4 میکروگرم در میلی لیتر بود. 18.1 درصد از نمونه های دارای بتالاکتاماز نوع CTX بودند و نمونه ای حاوی ژن PER یافت نگردید. 42.7 درصد از کل نمونه های تحت بررسی دارای ژنهای ESBL 111) نمونه) و 39.7 درصد از نمونه های ESBL مثبت حامل ژنهای CTX بودند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که سویه های مقاوم به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام و سویه های تولید کننده ESBL در E. coli روبه افزایش است و تولید ESBL می تواند یکی از دلایل افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تشخیص مولکولی ژنهای بتالاکتامازی CTX&PER در سویه های E.coli جداشده از نمونه های کلینیکی از بیمارستان های تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان