اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲ (پياپي ۲۱)، سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۶ تا صفحه‌ی ۱۹

موتورهای احتراق داخلی حدود 30–40% انرژی سوخت ورودی را به کار مفید تبدیل و بقیه انرژی سوخت ورودی را بصورت گرما تلف می کنند. لذا با بازیافت گرمای تلف شده، موتورهای احتراق داخلی دارای پتانسیل مناسب جهت استفاده در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت هستند. هدف از نصب این سیستم ها، افزایش بازده تبدیل انرژی و در نتیجه کاهش هزینه های تحمیلی بر مشترک و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. در این مقاله یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت با یک محرکه موتور احتراق داخلی گازسوز برای استفاده در یک مجتمع در نظر گرفته شده و نتایج نشانگر افزایش بازده کل سیستم تا حدود 80%، صرفه جویی انرژی اولیه بین 21–28% و میزان کاهش هزینه های برق و حرارت ساختمان بین 21–30% است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت هزینه و مصرف انرژی با استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان