اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

اطلاعات انتشار

سال

کانالهایی که به هم می پیوندند و تشکیل یک کانال مشترک می دهند، از معمولترین شکل های جریان در طبیعت هستند . در محل پیوستن این دو کانال الگوهای متفاوتی از جریان بوجود می آیند که اهمیت زیادی دارند، به خصوص اگر مشخصات دو جریان بالادست این محل با هم تفاوت داشته باشند . در این مقاله سعی شده که الگوی جریان در این ناحیه از جنبه های مختلفی مطالع ه شود . برای این کار ابتدا مدل عددی به کار گرفته شده برای یک کانال الحاقی که نتایج تجربی آن در دسترس بودند آزمایش شد و سپس اثر زاویة الحاق دو کانال بر الگوی جریان مطالعه شد . در این مقاله جریانهای ثانویه، احتمال تشکیل ناحیة جدایش، و اثر متقابل این پدیده ها بر هم مطالعه شده است . الگوهای به دست آمده در مباحثی از قبیل رسوب گذاری، سایش دیوارة کانال و انتشار مواد شیمیایی در جریان مخلوط شدة پایین دست میتواند کاربرد داشته باشد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی جریان در محل به هم پیوستن دو کانال» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان