اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق پروفیل سه بعدی پره پمپ های سیستم تغذیه موشک که از نوع پمپهـای گریـز از م رکـز بـا دور بـالامی باشـد طراحی شده است . برای طراحی پروفیل پره، روش های دو بعدی ( یک قوس دایره ، دوقوس دایره ونقطه به نقطه ) و سه بعدی ( نقطه به نقطه و مثلثهای خطا ) بررسی و با فرض معلوم بودن ابعاد هندسی چرخ ( شعاع ، پهنا ، زاویه پره در ورود وخروج ) طراحی انجام شده و در انتها نتایج تحلیلی ارائه گردیده است . از آنجا که در طراحی سه بعدی پروفیل پره تعیین خطوط جریان در کانال چرخ لازم می باشد، لذا در ابتدا مقطع نصف النهاری طراحی و سپس با استفاده از روش Eliptic grid generation شبکه مناسب در دامنه مورد نظـر تولید گردیده و از طریق حل عددی معادله لاپلاس خطوط جریان در کانال چرخ ترسیم شده است . در ادامه با استفاده از خطوط جریـان ، پروفیل سه بعدی پره از دو روش نقطه به نقطه و مثلث های خطا طراحی و به منظور ارزیابی و تعیین دقت روش هـای ذکـر شـده نتـایج حاصل از آنها با طرح نمونه در مرجع [1] مقایسه گردید . جهت اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، جریان سیال بین دو پره بصـورت سه بعدی با استفاده از کد عددی تحلیل و با معیار های طراحی پروفیل پره مقایسه شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی و تحلیل سه بعدی پروفیل پره پمپ سیستم تغذیه موتور موشک سوخت مایع» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان