اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله روابط حاکم بر پایدار آیروالاستیک بالها در مجاورت جریان تراکم ناپذیر با استفاده از دو الگوی آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا معرفی شده و نتایج حاصله از روشهای مختلف شبیه سازی آیرودینامیکی با یکدیگر مقایسه شده است. بعنوان قسمت اول، پایداری برای حالت یک بعدی بررسی شده است و با استفاده از نتایج سایر مراجع به دلیل شباهت معادلات حاکم، نشان داده شده است که مطلب حاضر قابل بسط به حالت دو بعدی نیز هست، شبیه سازی آیرودینامیک با استفاده از دو روش آیرودینامیک شبه پایا و ناپایا انجام گرفته است. الگوی آیرودینامیک ناپایای مورد استفاده در این حالت الگوی تئودورسون است. برای شبیه سازی الاستیسیته سازه بال نیز از دو روش مقطع معادل و فرض تیر استفاده شده است. برای دینامیک بال نیز از الگوی جرم و گشتاور اینرسی متمرکز و گسترده در طول استفاده شده است. برای تعیین محدوده پایداری در هر دو حالت نیز از روش p–k استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این دو روش برای مثال خاصی در مقایسه با نتایج سایر مراجع ارائه گردیده و نشان داده شده است که استفاده از الگوی آیرودینامیک شبه پایا می تواند در بعضی از موارد، در بر گیرنده خطای بسیار زیادی در تخمین ناپایداری آیروالاستیک باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه اثر آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا در تعیین ناپایداری آیروالاستیک بال در محدوده جریان تراکم ناپذیر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان