اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳ تا صفحه‌ی ۳۵

در میان انواع متعدد مدل های بارش– رواناب، روش های متکی بر هیدروگراف واحد، هنوز به عنوان یکی از رایج ترین ابزارها برای هیدرولوژیست ها جهت برآورد سیلاب به خصوص در حوضه های فاقد آمار به شمار می رود. در مطالعه حاضر با استفاده از مفهوم تئوری سیستم خطی توابع پاسخ پالس واحد اجزای رواناب (رواناب سریع و رواناب آهسته) به کمک مدل مفهومی مخزن استخراج گردید. پارامترهای مدل با استفاده از روش بهینه سازی جستجوی مستقیم تخمین زده شدند. کارآیی و دقت مدل با استفاده از داده های بارش–رواناب حوضه ناورود واقع در استان گیلان مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مفهومی مخزن بدون نیاز به استخراج بارش مازاد و با لحاظ کردن شرایط رطوبتی خاک قبل از رگبار، از دقت قابل قبولی در شبیه سازی فرایند بارش– رواناب برخوردار می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد مدل مخزن جهت استخراج هیدروگراف های واحد رواناب سریع و آهسته در فرایند بارش– رواناب (مطالعه موردی: حوضه ناورود)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان