اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر دوره های کارآفرینی بر شخصیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان فیروز آباد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. به همین منظور نمونه ی آماری 98 نفری از بین کلیه ی دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده از زیر گروه های آموزشی علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، تجربی انتخاب شد. از ابزار پژوهش پرسشنامه 95 سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که با توجه به ویژگی های نیاز به موفقیت، کانون کنترل درونی، چالش طلبی، رویا پردازی، تحمل ابهام، عملگرایی، سلاست فکری، ریسک پذیری، تهیه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران و تحلیل گرویه ها و پایانی آن با روش بازآزمایی و نیز آلفای کرونباخ تعیین گردید و دادها با استفاده از آزمون T مورد آزمون قرار گرفت. کارآفرینی می تواند بر بالا رفتن زمینه تفکر و تعمق فرد کارآفرین موثر واقع گردد و به هیمن دلیل در تحقیق نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر دورهای کارآفرینی بر شخصیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان فیروزآباد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان