اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فيزيولوژي گياهان زراعي

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۱۱، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۲۱ تا صفحه‌ی ۳۱

کلمات کلیدی

ذرت، تنش خشکی، نیتروژن

به منظور شبیه سازی اثرات تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و نیتروژن ذرت، مدل CERES–Maize ابتدا واسنجی و سپس مورد استفاده قرار گرفت. در تحقیق حاضر مدل CERES–Maize با استفاده از تحقیقات انجام شده در سال های 1374 و 1385 به ترتیب در اهواز و رامین واسنجی، و با استفاده از داده های آزمایش انجام شده در سال 1381 در صفی آباد دزفول ارزیابی گردید. RMSE نرمال و شاخص توافق (d) به ترتیب معادل 4.2% و 0.97 برای زمان گلدهی، 8.9% و 0.96 برای رسیدگی فیزیولوژیک و 12.6% و 0.60 برای عملکرد دانه بودند که نشان دهنده کارکرد خوب مدل در این شرایط بود. سپس آزمایش شبیه سازی با 6 سطح تنش خشکی (I) شامل آبیاری بعد از تخلیه 30، 40، 50، 60، 70 و 80 درصد ظرفیت زراعی و 6 سطح کود نیتروژن (N) شامل 50، 100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره، با استفاده از آمار بلند مدت هواشناسی اهواز طراحی و مدل اجرا گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی، در سطوح بالاتر مصرف کود، کاهش عملکرد دانه در اثر تنش خشکی بیشتر گردید. کارایی اقتصادی مصرف آب با کاهش حجم آب مصرفی تا حدودی افزایش یافت. در سطوح بالای تنش خشکی کارایی مصرف نیتروژن کاهش یافت. بطور کلی کاهش مصرف کود نیتروژن در شرایطی که آب آبیاری محدود است و احتمال بروز تنش خشکی وجود دارد برای کشاورزان جهت افزایش سود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده توصیه می شود در شرایط اقلیمی و خاک اهواز در کشت ذرت آبیاری بعد از تخلیه 40 درصد ظرفیت زراعی انجام گردد و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار استفاده شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی اثرات تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و نیتروژن ذرت با استفاده از مدل شبیه سازی CERES–Maize» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان