اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

اقیانوس ها نقش مهمی در شرایط آب و هوایی و جوی دارند . اما هنوز درک کامل و درس تی از جزییات بسیار پیچیده آنها مانند اینکه چگونه رفتار می کنند، تاثیر آنها بر جو به چه صورت است و یا اینکه تولیدات بیولوژیکی آنها تا چه حد است، وجود ندارد . در این خصوص ماهواره ها تا حدی می توانند مفید باشند اما ماهواره ها تنها فرآیندهایی را که روی سطح و یا نزدیک سطح می باشند را ثبت می کنند هرچند شناورها می توانند متغیرهای بیشتر حتی آنهایی را که در اعماق هستند اندازه گیری و ثبت نمایند اما این اندازه گیری ها بسیار پراکنده و گسسته اند . برای برخی از
پدیده های اقیانوسی تحلیل و آنالیز معادلات نیز بسیار سخت و غی ر ممکن می باشد . بنابراین تنها مدلهای عددی می توانند در افزایش توانایی های ما برای درک فرآیندهای اقیانوسی ، مونیتورینگ جریانات اقیانوسی و حتی پیش بینی آنها نقش بسزایی داشته باشند . از اینرو در مقاله ذیل به دلیل اهمیت مدلهای اقیانوسی پس از بیان مزایا و مع ایب آن به اختصار معیارهای طبقه بندی مدل های اقیانوسی بررسی می شود .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی معیارهای طبقه بندی مدلهای اقیانوسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان