اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کیفیت یکی ازویژگیهای بسیارمهم هرمحصول است بطوریکه دربسیاری ازموارد میتوان آن را به عنوان یک مزیت رقابتی برای محصول قلمداد کرد کیفیت و بهبود آن همواره ازدغدغه های مهندسین و شاغلین درصنعت بوده است دراین مقاله سعی شده است کیفیت از معنای تک بعدی آن یعنی انجام کارتعریف شده بیرون آید و ابعادی همچون پایا بودن سرویس پذیری ظاهر محصول ارضای مشخصات فنی و ویژگیهای خاص محصول نیز به گونه ای که رضایت بیشتر مشتری را جلب کند درنظر گرفته شود از همین رو دراین مقاله برای رسیدن به اولویت بندی این ابعادازمفهوم QFD و خانه کیفیت استفاده شده است درمدل پیشنهادی ازشاخصهای امریکایی رضایت مشتری ACSI به دلیل پایه ای و پرکاربرد بودن آن برای بررسی ارتباط میان رضایت مشتری و کیفیت محصول تولیدی استفاده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده ازشاخص ACSI برای بهبود کیفیت تولید» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان