اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مراقبت هاي نوين

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۱)، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۹ تا صفحه‌ی ۱۶۵

زمینه و هدف:. تنش یکی از مشکلاتی است که می تواند مانعی بر سر راه آموزش بالینی پرستاری ایجاد کند و بازده آن را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تنش زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری آبادان انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی– مقطعی، بر روی 47 نفر از دانشجویان پرستاری ترم هفت و هشت انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر چهار حیطه ارتباط بین فردی، کارهای بالینی، احساسات ناخوشایند و تجارب تحقیرآمیز جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، حداقل، حداکثر، انحراف استاندارد) و استنباطی آزمون t، تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بیشترین میزان تنش در حیطه احساسات ناخوشایند بود. عواملی چون عدم مراقبت کافی از جانب پرستار (48.8%)، زجرکشیدن بیماران بد حال (41.9%)، و تذکر مربی در حضور کارکنان و پزشکان (44.2%) تنش زاترین عوامل بودند. دانشجویان برقراری ارتباط با ملاقاتی ها را تنش آورتر از برقراری ارتباط با سایرین دانستند و در حیطه مراقبت های بالینی، تمیز کردن بیماران بعد از دفع را پرتنش ترین کار بالینی (32.6%) دانستند.نتیجه گیری: با توجه به عوامل تنش زای زیاد در آموزش بالینی دانشجویان مورد پژوهش، توصیه می شود که با شناخت علل زمینه ای، تصمیمات مناسبی برای مقابله و کنترل تنش اتخاذ گردد و روش های مقابله با تنش به دانشجویان آموزش داده شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل تنش زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری آبادان (سال 1388)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان