اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۴۱ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۹ صفحه، از صفحه‌ی ۱۰۱ تا صفحه‌ی ۱۱۹

کلمات کلیدی

زنا، محرم، نسب، رضاع، مصاهره

مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او الی الابد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از "محرم" در روایات، صرفا محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر خویشاوندی در جرم زنا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۵۰۰۰ تومان