اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳ تا صفحه‌ی ۱۸

اهداف: اختلال خواب با مشکلات جسمی، رفتاری و روانی همراه است. شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.روش ها: این پژوهش نیمه تجربی روی بیماران همودیالیزی بیمارستان گلدیس شاهین شهر طی سال های 88–1387 انجام شد. 43 بیمار با روش نمونه گیری سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت خواب پیتس بورگ استفاده شد. برای اجرای مدل که شامل چهار مرحله (آشناسازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی) بود، بیماران به 5 گروه تقسیم و برای هر گروه 4 تا 6 جلسه آموزشی، طی 3 هفته برگزار شد. طی 9 هفته بعد از آن، مشاوره های مراقبت پیگیر، کنترل و ارزشیابی انجام شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و یک ماه بعد از آن، پرسش نامه ها مجددا تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15، آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: با توجه به اینکه در پرسش نامه پیتس بورگ، نمره پایین تر وضعیت بهتر را نشان می دهد، میانگین نمره کیفیت خواب قبل از مداخله (3.46±10.39) نسبت به بعد از مداخله (2.87±5.54) به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.0001). همچنین، خواب کافی قبل از مداخله در 17.4% بیماران وجود داشت که بعد از مداخله در 55% بیماران مشاهده شد؛ این تفاوت نیز معنی دار بود (p<0.0001).نتیجه گیری: اجرای مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی اثر مثبت دارد. آموزش پرستاران در خصوص استفاده از این مدل، می تواند بر بهبود کیفیت خواب بیماران تاثیرگذار باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان