اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد ذرت دانه ای دراکثر مناطق ایران است به منظور بررسی و مقایسه صفات رویشی و عملکرد کمی هیبریدهای داخی و خارجی ذرت تحت شرایط ابیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار درسال 1390 انجام شد فاکتورهای ازمایش شامل 2سطح تنش آبایری نرمال و تنش خشکی و 12 رقم بود نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که هیبرید و تنش تاثیر معنی داری برارتفاع بوته قطربلال طول بلال عملکرددانه و عملکرد بیولوژیک داشتنداثرمتقابل هیبرید و تنش خشکی برهیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نبود بیشترین عملکرد دانه درحالت آبیاری نرمال به مقدار 10045 کیلوگرم درهکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمار تنش خشکی داشت درمورد تاثیر رقم برعملکرددانه بیشترین عملکرد دانه دررقم DKC 6375 به مقدار 9628 کیلوگرم درهکتار بدست آمد که نسبت به سایرارقام برتر بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر تنش خشکی برخصوصیات رشدی و عملکرد کمی هیبریدهای ذرت دانه ای» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان