اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

دانش رسان، سایت مقاله

مقدمه
امروزه ارزیابی اولیه تمامی طرحها، براساس دو معیار اصلی انجام می شود. اولین ملاک برای توجیه یک طرح، اقتصادی بودن آن است که به طور قطع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهد. اما دومین معیاری که در اواخر قرن بیستم به عنوان ضرورت اساسی جهت انتخاب و اجرای طرح ها پذیرفته شده، حفظ و حراست اکولوژی ناحیه طرح است. براساس این دو معیار، حد پذیرش طرح برپایه توسعه پایدار قرار می گیرد. (ریاحی، .(1382با توجه به آثار تخریبی، هزینه بر و گاهی غیر قابل جبران بسیاری از پروژههای توسعه، ارزیابی محیط زیست به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار
از سال 1373 در ایران جایگاه قانونی یافته است .(Canter, 1996) بنابراین با توجه به رشد و توسعه سدسازی در ایران لزوم بررسی آثار محیط زیستی سد از اهمیت خاصی برخوردار است. (نیکبخت، (1383 احداث سدهای بزرگ آثار محیطی، بیولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی مهمی را در محیط اطراف خود به وجود می آوردند.
با توجه به عظیم بودن پروژه ها و مسائل مهندسی آب و محیط زیستی، از قبیل متنوع بودن گزینه های مطرح در این پروژه ها و همچنین توجه به منافع ملی کشور، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کاملاً منطقی، ضروری و توجیه پذیر می باشد. کاربرد این روش ها با فعالیت های مسی و همکاران از 1962 آغاز شد که در آن مسائل تصمیم گیری به صورت بهینه سازی به روش برنامه ریزی خطی مطرح گردید. (maass,A. et al,1962)
در تحقیقی برای اولویت بندی ساختگاه های احداث سد در کرمانشاه از سه مدل تصمیم گیری چندمعیاره، وزن دهی ساده، برنامه ریزی توافقی و ویکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده یکسان بودن رتبه گزینه ها در هر سه روش می باشد که به نظر می رسد این امر ناشی از یکسانی تقریبی ساختار و روش کلی حل مساله در این سه مدل می باشد. همچنین با توجه به نظر کارشناسان در انتخاب ساختگاه سد بالاترین امتیاز به معیار اقتصادی تعلق گرفت. (بنی حبیب، (1391درپژوهشی به منظور اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی، دامنه های شمالی کو ه های کرکس –نطنز مورد بررسی قرار گرفت.

در مرحله اول با استفاده از معیارهای حذفی 27 محدوده دارای پتانسیل احداث سد زیرزمینی مشخص گردید. سپس از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی از 27 محور شناسلیی شده، 5 محور برای انجام بررسی های ژئوفیزیک و تصمیم گیی نهایی پیشنهاد گردید. ( خیرخواه، (1387 در این مقاله، مطالعات جانمایی طرح سد و نیروگاه کلات، با به کارگیری روش چک لیست2 و سیستم تصمیم گیری چند معیاره به منظور انتخاب گزینه بهینه از میان گزینه های ممکن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این طرح به منظور تامین اهداف ذخیره، کنترل سیلاب و تولید نیروی برق از پتانسیل آبی رودخانه مارون اجرا می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ملاکهایی توجیه یک طرح، اقتصادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان