اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

اطلاعات انتشار

سال

مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی، عبارتست از : مرتبط ساخت مدیریت سرمایه انسانی با هدفهای ک وتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد. هدفهای سیستم مدیریت سرمایه انسانی متأثر از ه دفهای استراتژیک هر مؤسسه است. از هر سیستم مدیریت سرمایه انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرآیند تصمیم گیریهای استراتژیک در نظر گیرد. اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه سرمایه انسانی، می تواند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان برنامه ریزی شود. مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شیوه ای اثر بخش رشد کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی نقش و وریکرد های مدیریت استراتژیک در سرمایه انسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان