اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی فرآیند حمل و نقل آبی کالا می پردازد. شبیه سازی جابجایی کالا در دریای خزر، با در نظر گرفتن بنادر حاشیه آن به عنوان نقاط مبدا و مقصد و میزان جابجایی ها صورت می گیرد. ظرفیت بنادر و کمانهای حاصل از اتصال آنها نیز مد نظر هستند . تحلیل حساسیت فرآیند حمل و نقل در دریای خزر بر روی عوامل مختلف تاثیر عامل را مشخص می سازد. از جمله کاربردهای این پژوهش کنترل ز مان سفر کالا، نیازها و مازادها در عرضه ،بررسی تقاضا و عملکرده فعلی و آتی با توجه به تحلیل حساسیت ناوگان و زیرساختهای حمل و نقل آبی خواهد بود. نحوه انجام کار به صورت شبیه سازی رایانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق سازمانهای دست اندرکار بوده است. مهترین نتایج حاصل از تحقیق عبارتند از: تعیین الگوی ورود انواع کالا و عملیات مختلف روی آنها ، بررسی تاثیر کاهش زمانهای خدمت دهی و خروج از خدمت دهی قسمت های مختلف بندر در زمان تبادل کالا بین مبدا و مقصد و تشخیص گرههای مهم در روند عملیات بندری.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی جابجایی کالا دریای خزر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان