اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق روند تغییرات زمانی میانگین بارش سالانه، متوسط دمای حداقل و حداکثر سالانه در ایستگاههای واقع در نوارساحلی دریای خزر برای دو دوره مشاهدهای و پیشبینی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور دادههای سالانه هواشناسی 0 ایستگاه سینوپتیک برای دوره 1961–2006میلادی استفاده شد. جهت تعیین روند و شیب روند دو آزمون آماری غیرپارامتری من کندال و تخمینگر شیب سن در سطح معنیداری 19 % مورد استفاده قرار گرفت. برای حذف اثر – همبستگی ترتیبی روش TFPW روی دو آزمون مذکور اعمال گردید. جهت پیشبینی تغییرات دمای حداقل و حداکثر از مدلگردش عمومی CGCM3 با دو سناریوی انتشار A1B و A2 استفاده گردید. مدل آماری SDSM جهت کوچک مقیاس سازی خروجی مدل گردش عمومی تا سال 1166 میلادی بکار برده شد. نتایج روند میانگین بارش سالانه حاکی از عدم وجود روند–های معنیدار در دادههای مشاهدهای میباشد حال آنکه برای سری زمانی پیشبینی شده تحت هر دو سناریوی A1B و A2 ایستگاههای بندر انزلی، رامسر و نوشهر دارای روند کاهشی معنی دار میباشند. بیشترین میزان روند کاهشی بارش سالانه تاسال 1166 میلادی مربوط به ایستگاه رامسر با شیب کاهشی 1.1 و 1.7 میلیمتر در سال به ترتیب تحت سناریوی – – A1B وA2 میباشد. نتایج روند دمای حداقل برای دوره مشاهدهای در ایستگاههای بندر انزلی و رامسر دارای حداکثر روند افزایشی معنی دار با مقدار شیب افزایشی 6.10 درجه سانتیگراد در طول یک دهه میباشند. در دمای حداکثر نیز بیشترین میزان روندافزایشی مربوط به ایستگاه بابلسر با شیب افزایشی 6.11 درجه سانتیگراد در طول یک دهه رخ میدهد. بر اساس خروجی مدلCGCM3 برای دمای حداقل تحت هر دو سناریوی A1B و A2 ، تمامی ایستگاهها دارای روند افزایشی معنیدار میباشند. به استثنای ایستگاه نوشهر سایر ایستگاهها دارای شیب افزایشی یکسان و برابر با 6.1 درجه سانتیگراد در طول یک دهه میباشد.در دمای حداکثر نیز برای سری زمانی پیشبینی شده تمامی ایستگاهها دارای روند افزایشی معنیدار میباشد. میزان شیب افزایشی دمای حداکثر تحت هر دو سناریوی انتشار با هم برابر بوده و بیشترین مقدار روند افزایشی مربوط به ایستگاه گرگان با میزان شیب 6.0 درجه سانتیگراد در طی یک دهه میباشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیشبینی بارش و دمای سالانه ایستگاههای واقع در نوار ساحلی دریای خزر با استفاده از مدل CGCM3 و دو سناریوی انتشار A1B و A2» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان