اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سلامت كار ايران

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۴، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۱۱

زمینه و هدف: با پیشرفت تکنولوژی، انسان، تجهیزات، محیط زیست، مواد و اعتبار سیستم در معرض شرایط خطرناک قرار گرفته است. با توجه به سهم3\32 درصدی صنعت در بخش اشتغال و رشد سریع صنایع تولید فلزات اساسی در این عرصه، کنترل حوادث و هزینه های مربوطه امری ضروری است.با توجه به اهمیت نیروی انسانی درتوسعه پایدار، مطالعه حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک با رویکرد کنترل حوادث، در یک صنعت ریخته گری انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مورد پژوهی(Case Study) است که جهت ارزیابی ریسک در یک صنعت ریخته گری در شهر صنعتی البرز قزوین در سال 1387 اجرا شد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک ETBA ، ریسک های بالقوه شناسایی و با استانداردMIL–STD–882B به صورت کیفی ارزیابی شدند. جهت جمع آوری داده ها از روش مشاهده ، مصاحبه با متخصصین فرآیند، استفاده از نظرات کارشناسان تولید در حین بازدید از محیط کار، بررسی اسناد، دستورالعمل های کاری، مدارک فنی دستگاه ها، اسناد عملیاتی و چیدمان تجهیزات، مدارک واحد نگهداری و تعمیرات، برگه های حوادث و پرونده های پزشکی کارگران استفاده شد و در نهایت برگه های ETBA تکمیل گردید. یافته ها: در مجموع 154 ریسک شناسایی شد که 40 ریسک غیر قابل قبول، 68 مورد نامطلوب و 46 مورد قابل قبول با تجدید نظر بودند. کارگاه ریخته گری با 74 مورد ریسک، بیشترین ریسک شناسایی را داشت. 108 مورد از ریسک های شناسایی شده در طبقه ریسک های غیر قابل قبول و نامطلوب بودند. انرژی های پتانسیل و گرما به ترتیب با 51 و 38 مورد ریسک شناسایی شده، بیشترین انرژی های مخاطره آمیز بودند. نتیجه گیری: این تحقیق اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی، آموزش حرفه ای، سیستم نظارت بازرسی، مدیریت ایمنی پیمانکاران، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و تشکیل تیم ممیزی ایمنی را در شناسایی و کنترل ریسک های شناسایی شده موثر می داند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع در یک صنعت ریخته گری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان