اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

روش های آماری آنالیزهای چند متغیره 15 برای ارائة یک مدل تفهیمی ساده از نحوة تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مورد استفاده محققین مختلف قرار گرفته است . در این تحقیق از ر وش های آماری چند متغیره، شامل تحلیل خوشه ای و عاملی به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان استفاده شده است . به کمک تحلیل خوشه ای نوع 16 R ، منابع آب دشت به دو گروه اصلی تفکیک شدند . راستای آرایش این گروه ها بصورت عمود بر جهت جریان آب زیرزمینی است و هر یک از این دو گروه به مرحله ای از روند تحول کیفیت آب زیرزمینی دشت تعلق دارند . تحلیل خوشه ای متغیرهای 17 کیفیت آب زیرزمینی دشت نشان می دهد که عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت، انحلال نمک های هالیت و ژیپس می باشند که در مواد آبرفتی دشت گسترش دارند . تحلیل عاملی آب زیرزمینی دشت سرچاهان نشان می دهد که 98,9 درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان توسط پنج عامل کنترل می گردد . حدود 39 درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مربوط به عامل اول بوده و شامل انحلال ترکیبات سولفات کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در مواد آبرفتی د شت است که از منشأ سازندهای تبخیری و مارنی منطقه می باشند . بیشتر شوری آب زیرزمینی دشت توسط این عامل کنترل می گردد . همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان می دهند که ترکیبات سولفات منیزیم و سپس سولفات کلسیم نسبت به ترکیبات دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند . این مو ضوع حاکی از گسترش مواد ژیپس دار و ترکیباتی مانند کیزریت MgSO4,H2O و تناردیت Na2SO4 در آبرفت دشت می باشد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد آنالیزهای چند متغیره در تحلیل هیدروژئوشیمی دشت سرچاهان، هرمزگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان