اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

اطلاعات انتشار

سال

مقدمه و هدف: پیشرفت روز افزون و به تبع آن صنعتی شدن، سبب شده است که انسان در معرض خطرات روز افزون فراوانی قرار گیرد که تا قبل از این هرگز وجود نداشته است. امروزه شناسایی و بررسی خطرات ، روشهای متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده Energy Trace & Barrier Analysis اشاره نمود. مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی0مقایسه ای بشمار می رود که با هدف ارزیابی ریسک های موجود در واحد ماهیچه سازی شرکت بالین تک انجام می گیرد. مواد و روشها: در این تحقیق ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارائه شده در استاندارد نظامی آمریکا MIL–STD–882E بهره گرفته شده است که بر اساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک طراحی گردیده است. یافته ها: در مجموع 16 ریسک شناسایی شد که 4 مورد غیر قابل قبول، 6 مورد نامطلوب و 6 مورد قابل قبول با تجدید نظر می باشد. در این میان سقوط افراد از ارتفاع با عدد ریسک (1A) بالاترین ریسک می باشد. بحث و تنیجه گیری: این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طریق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام اقدامات مهندسی، برقراری برنامه های منظم Housekeeping، آموزش مسایل ایمنی به پرسنل، برنامه تشویق و تنبیه در مورد رعایت مسائل ایمنی را جهت کاهش ریسک ها تا سطح قابل قبول پیشنهاد می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی ریسک به روش ETBA در یکی از واحدهای ریخته گری قزوین در سال 89» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان