اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

برآورد تبخیر و تعرق واقعی برای مدیریت منابع آب مؤثر، ضروری است. این تحقیق در بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود که غالب آن اراضی آبی و دیم تحت کشت گندم است صورت گرفت. در این پژوهش از مدل سبال ارائه شده توسط Bastiaanssen برای برآورد تبخیر و تعرق استفاده شد . در این تحقیق توزیع مکانی تبخیر وتعرق واقعی روزانه برای حوزه آبخیز زنجانرود با استفاه از تصاویر لندست 5 برآورد شد. تبخیر و تعرق روزانه بر مبنای سبال توسط مشاهدات تشتک ارزیابی شد0\5 RMSE= . نتایج نشان داد که تبخیر و تعرق واقعی محاسبه شده توسط مدل سبال و تصاویر لندست 5 همبستگی خوبی با دادههای زمینی دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد میزان تبخیر و تعرق با استفاده ازتصاویر ماهوارهای لندست و مدل سبال» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان