اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

هدف از انجام این پروژه اجرای آزمایشی و پیاده سازی برنامه ممیزی زیست محیطی جهت راههای منتخب کشور بوده است. در این راستا پس از بازدیدهای میدانی و مطالعات صحرایی و بررسی و طبقه بندی راههای کشور بر اساس اولویتها، اقدام به پایش و سنجش اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری از راهها شده است. بدین منظور چهار محور انتخاب و پارامترهای مختلف شامل آلاینده– های آب، خاک، هوا و صوت با تردد متناظر مربوطه در دو مقطع زمانی جداگانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمایشهای انجام پذیرفته اکثر پارامترهای مورد سنجش به استثناء تعدادی از پارامترهای خاک زیر حد استاندارد قرار داشته اند. اگر چه ارتباط منطقی و علمی بین منشا آلودگی و مقادیر سنجشها وجود نداشته، اما وجود برخی آلایندههای مشترک در محورهای مورد مطالعه از جمله TPH و وانادیوم در خاک باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام شده در محورهای منتخب، کلیات دستور العمل تهیه شده جهت ممیزی مورد تائید بوده اما در مواردی باید مورد اصلاح قرار گیرد که مهمترین آن اصلاح معیار حد ممیزی تفصیلی می– باشد. در خصوص ممیزی آلاینده های منابع آب و خاک در محیط فیزیکی میتوان گفت که پهنای باند پیش بینی شده بیش از حد مورد انتظار بوده است. لذا با توجه به عملیات میدانی و نتایج سنجشها پهنای باند ممیزی برای بزرگراهها و آزاد راهها به 300 و برای راههای اصلی به 150 متر کاهش یافت. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام پذیرفته اجرای ممیزی برای کلیه محورهای کشور امری لازم و ضروری میباشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اجرای پایلوت ممیزی زیست محیطی راههای کشور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان