اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق یک کلاه ایمنی و سر مصنوعی، بر اساس استانداردهای موجود مدلسازی و ضربات از بالا و ج لو به این مدل اعمال شد. طراحی کلاه و سر مصنوعی به وسیله نرم افزار سالید ورکس صورت گرفت و پس از آن وارد نرم افزار آباکوس شده و ع مل شبیه سازی ضربه انجام شد. پوسته کلاه الاستیک و لایه جذب انرژی ویسکوالاستیک در نظر گرفته شد. در نهایت تاب خطی وارده به مرکز جرم سر مصنوعی و تنشهای اعمالی به پوسته و لایه جذب انرژی در محل برخورد مورد ارزیابی قرار گرفت. شتاب خطی مرکز جرم سر مصنوعی شرایط استاندارد را داشت. تنشهای ون مایزز اعمالی در دو حالت که تمام کلاه الاستیک فرض شد و نیز لحاظ کردن ویژگیهای ویسکوالاستیک ماده EPS، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد با اعمال شرایط ویسکوالاستیک برای ماده EPS در مدل، مقدار تنشها افزایش یافته و در م قابل ضربه از جلو این مدل پاسخ منطقی دارا بود. چون ضربه یک بار دینامیک می باشد و سرعت ضربه زن در آن نقش دارد، لذا مدل ویسکوالاستیک، جایگاه مناسبی دارد چرا که این مدل تاریخچه بارگذاری را در نظر می گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل مکانیکی کلاه ایمنی موتورسیکلت به وسیله مدل ویسکوالاستیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان