اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

راهبرد

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۵۳ (ويژه بررسي هاي فرهنگي و اجتماعي)، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۵۷ تا صفحه‌ی ۷۴

امروزه دولت ها ملزم به پاسخگویی در قبال تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه، تشکل ها و ... هستند. نظارت مردم بر کارگزاران خود در دولت جهت اطمینان از پاسخگویی آنها، به عنوان اصلی پذیرفته شده در مدیریت دولتی مطرح است. اعلام اموال مدیران، به عنوان یک مکانیسم پاسخگویی، مانعی در ایجاد تضاد منافع در مسوولان و باعث احساس رضایت شهروندان است. نظارت کارآمد، نیازمند تبیین شاخص هایی است، لذا در این مقاله برای استخراج شاخص های اثرگذار در اعلام اموال، به مطالعه موردی یازده کشور پرداخته می شود. در نهایت با جمع بندی 8 شاخص، شاخص های بهینه در تدوین قوانین اعلام اموال پیشنهاد می گردد. سپس با ارایه مدلی برای استاندارد زندگی، اقدام به طراحی نرم افزاری مبتنی بر وب به منظور اعلام نمودن اموال و نیز استفاده از بررسی های عرضی بین درآمد و هزینه ها، صحت اموال اعلام شده و روند سلامت مالی مدیران می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی سیستم به منظور اطمینان از صحت اموال اعلام شده توسط مسوولان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان