اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبدها

اطلاعات انتشار

سال

معماری اسلامی ایران سرشار از گنجینههای با ارزش میباشد که همواره در پی ایجاد حس مطلوب و روحانی میباشد که علاوه برتاثیر بر استفادهکنندگان، در محدودهای مشخص نیز به عنوان عناصر شاخص و با هویت مطرح میگردد. از شاخص ترینالگوهای ارائه دهنده این ارزشها میتوان به گنبد اشاره نمود. ایرانیان از گذشته این عنصر را در بناها به عنوان واسطهای برای جدایی از زمین و اتصال به آسمان تلقی و به کار میبردند و حتی اولین اقوامی میباشند که در ترقی و ساخت این عنصر برزمینه چهارگوش راههای مبتکرانه ارائه نمودهاند و در بناهای مانند مساجد و آرامگاهها به فراوانی از این عنصر هویت بخشاستفاده میشده است. در بناهای آرامگاهی مخصوصا در جنوب غربی این سرزمین گنبدهای از نوع اورچین به کار برده میشدند که علاوه بر تناسبات زیبا، دارای مکانسیم عمل مبتکرانه ای میباشند از اینرو در این تحقیق با استفاده از روش موردی وبا استفاده از منابع کتابخانهای و همچنین با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری مکانیسم عمل سازه بقعه رودبند و یعقوب لیثصفاری در شهرستان دزفول، بررسی و تحلیل شده است. براساس یافتهها استفاده از ساختار مثلثی شکل، دیوارهای نسبتاً قطور و همچنین ارتفاع بلند نیروی رانش در اینگونه بناها کنترل میشده است و نتایج نشان میدهد تنشها در پایه گنبد بیشترین میزان را دارا میباشد و این گنبد، برای پوشش دهانههای متقارن بسیار مناسب میباشد ولی با توجه به ارتفاع دهانه کوچک را بهتر جواب می دهد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل ساختاری سازههای گنبد اورچین در پوشش دهانه های متقارن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان