اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

کلمات کلیدی

زلزله، اضطراب، روی، تولید، 1

برای بررسی تغییرات رفتاری ناشی از امواج الکترومغناطیس در پیشگویی زلزله در سگ، 5 قلاده سگ سالم هم سن و هم نژاد که قبلاً با هیچ انسانی زندگی نکرده بودند انتخاب شدند و به وسیله دستگاهی که تولید موج الکترومغناطیس کرده امواج 0 تا 20 هرتز را به سگ ها تاباندیم . برای هر موج به مدت 0\5 ساعت و با استفاده از دوربین فیلم برداری حرکات رفتاری حیوان بر روی فیلم ضبط گردید . این حرکات شامل وضعیت گوش، دم، دهان، چشمها و میزان استراحت و اشتهای حیوانات بود و بین تابش هر موج تا موج بعدی سگ در حالت استراحت بوده و سپس نتایج حاصل در جدولی قرار داده شد و بر اساس میزان آرام بودن و یا میزان اضطراب در 5 دسته طبقه بندی شدند . سپس داده ها را با آزمون های پارامتری آمارگیری کرده و محاسبه شدند . در این مطالعه امواج الکترومغناطیس اثر معناداری روی تغییر رفتاری سگ ها داشته و همچنین فرکانس های 7 ، 8 و 9 هرتز بیشترین تأثیر را بر تغییرات ر فتاری سگ ها داشته و همچنین فرکانس های 0 ، 1 ، 18 ، 19 و 20 بدون هیچ گونه بروز علائمی بوده اند . پس می توان تغییر رفتاری حیوانات قبل و هنگام زلزله را به این فرکانس ها مربوط دانست و از آن به عنوان پیش نشانگر زلزله استفاده کرد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از تغییرات رفتاری ناشی از امواج الکترومغناطیس در پیشگویی زلزله در سگ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان