اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

در این مقاله به قابلیت های بهساز یکپارچه کیفیت توان، UPQC (Unified Power Quality Conditioner) همراه با روش کنترلی جدید جهت استفاده در شبکه های توزیع پرداخته می شود همچنین پس از بیان ضرورت کاربرد ادواتCUPS (CUstom Power Systems) Custom Power، در شبکه های توزیع، ساختمان و اصول عملکرد UPQC و نحوة کنترل آن با استفاده از قاب مرجع همزمان تشریح می گردد . سپس توپولوژی و روش کنترلی جهت بهسازی همزمان بار و منبع، در مد کنترل جریان و در مد کنترل ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد در مد کنترل ولتاژ با اضافه کردن ولتاژ به باس توزیع، ولتاژ سینوسی تحویل بار می شود و بطور همزمان در مد کنترل جریان با تزریق جریان به باس توزیع، جریان کشیده شده از شبکه سینوسی می گردد . بدین ترتیب بطور همزمان اغتشاشات موجود در بار و منبع بهسازی ( جبرانسازی ) می گردد . نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار PSCAD\EMTDC تأیید کننده ایده و روش کنترلی ارائه شده در مقاله بوده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهسازی همزمان کیفیت توان در سمت بار و منبع در شبکه های توزیع توسط UPQC ، با الگوریتم کنترلی بهبود یافته» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان