اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهش و سازندگي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مخاطرات شیمیایی جهت برآورد وضعیت بهداشتی و فساد خاویاردان ایران در طول فرآوری و نگهداری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان