اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات علوم رفتاري

اطلاعات انتشار

, دوره  ۸ , شماره  ۲ (پي در پي ۱۶)، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۸۱ تا صفحه‌ی ۹۱

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 12– 7 سال شهر تهران بود.مواد و روش ها: بعد از ترجمه، ترجمه معکوس و انطباق ابزار، به منظور هنجاریابی این ابزار در قالب یک طرح زمینه یابی کاربردی، از بین جامعه مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 468 مادر پرسش نامه PSI–SF را تکمیل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارLISREL8.7  تحلیل شدند.یافته ها: نتایج Cronbach's alpha حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدین و هر یک از زیرمقیاس های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد – کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین برای کل گروه هنجاری به ترتیب 0.90، 0.80، 0.84 و 0.80، برای مادران کودکان پسر به ترتیب 0.89، 0.80، 0.83 و 0.78 و برای مادران کودکان دختر به ترتیب 0.91، 0.80، 0.84 و 0.80 به دست آمد. ضریب اعتبار بازآزمایی در طول 18 روز بعد از اجرای اول، برابر با 0.75 برای نمره کل استرس والدین، 0.82 برای زیر مقیاس آشفتگی والدین، 0.73 برای زیر مقیاس تعامل ناکارآمد والد – کودک و 0.71 برای زیرمقیاس ویژگی های کودک مشکل آفرین بود که این مقادیر همبستگی، بیانگر ثبات نمرات شاخصPSI–SF  در طول زمان است. روایی همگرا از طریق تعیین ضریب همبستگی با مقیاس سلامت خلقی Depression Anxiety Stress Scales) یا (DASS و پرسش نامه مشکلات رفتاری کودکان The Child Behavior Checklist) یا (CBCL محاسبه شد. با روش تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از مدل سه عاملی وابسته، سه عامل استخراج گردید. این سه عامل عبارت از آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد – کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین بود.نتیجه گیری: بر طبق نتایج این پژوهش، مقیاس SF–PSI واجد ویژگی های روان سنجی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی و تشخیص های بالینی استرس فرزند پروری مادران است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروری (PSI–SF) مادران کودکان عادی 12– 7 سال» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان