اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴ (پياپي ۱۶)، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۱۰

در این مطالعه اثر متقابل روی (0, 20, 30, 60mMZnSo47H2O) و منگنز (0, 10, 20, 30mMMnSo4H2O) بر برخی از شاخص های فتوسنتز و رشد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum. Mill cv. Urbana Early 111)، طی مدت 42 روز از دوره رشد رویشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گیاه گوجه فرنگی در برابر تنش روی و منگنز دارای مقاومت کمی است. علایم سمیت روی و منگنز بعد از تیمار به صورت برآمدگی سطح پارانشیمی و تجمع رنگیزه های برگی مشاهده شد. تحت تنش روی و منگنز شاخص های فتوسنتزی و رشد شامل مقدار پروتئین ریشه و برگ، مقدار قندهای محلول و نامحلول ریشه، محتوی کلروفیل های a و b، سرعت رشد نسبی، سطح ویژه برگ و نسبت سطح برگ کاهش پیدا کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاربرد روی و منگنز در غلظت های بالا، در گیاه سمیت ایجاد می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر متقابل روی و منگنز بر عملکرد برخی از شاخص های فتوسنتز و رشد در گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum. Mill cv. Urbana Early 111)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان