اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

رشد فناوري

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۵، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۴۷

اگر چه امروزه تجارت نمی تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می تواند به کشورهای در حال توسعه کمک زیادی نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه غیر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. بنابراین رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقیق و توسعه، بهره وری بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعالیت صنعتی کدهای دو رقمی ISIC است. به این منظور از یک پانل آماری (9 گروه صنعتی طی سالهای 1386–1374) و در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. در کنار متغیر مخارج تحقیق و توسعه تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز موثر واقعی، مقدار سودآوری هر صنعت، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اولیه خارجی بر روی حجم صادارت بررسی شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعی با دو وقفه، مقدار سود آوری هر صنعت، نیروی کار و مربع اندازه بنگاه تاثیر مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اولیه خارجی (برخلاف چرخه ورنون) تاثیری بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخی کدها تاثیر مثبت و در برخی دیگر بی معنی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان