اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها

اطلاعات انتشار

سال

امروزه در محیط کاری توانایی انجام کارها به وضوع یک ضرورت و پیش شرط است که بعضی از افر اد به خوبی از عهده آن برآمده و بر خی دیگر قادر به انجام آن نیستند. اگرکارکنان احساس کنند تحت فشار استرس کاری و فرهنگ ساسالم قرار دارند، سازمان دچار مشکلات قانونی، روانی و مالی می گردد. هوش هیجانی با تأکید بر ویژگی هایی از قبیل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط از اهمیت ویز ه ای برخور دار می باشد و ابزاری مناسب در دست مدیران برای هدایت افر اد درون سازمان و تأمین رضایت آنان است. در واقع هیجان در حکم تقویت های رفتاری است. در سنجش اثربخشی سازمان و به طور کلی ارزیابی عملکرد سازمان لازم است که علاوه بر استفاده از معیارهای مر بوطه، به درجه کارآیی سازمان نیز توجه شود. تیمهای دارای هوش هیجانی انواع مشارکت، تعهد، همکاری و خلاقیت را از خودشان نشان میدهند که بر اثر بخشی سازمانی مؤثر است. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی سازمانی و اثر بخشی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان جامعه آماری به تعداد 1915 نفر و نمونه ای به تعداد 322 نفر از ماطق مختلف آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان انتخاب گر دید و اطلاعات لازم جهت بررسی هوش هیجانی سازمانی و اثر بخشی سازمانی از طریزق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزار spss و همچنین با استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن نتیجه گیری شد که بین هوش هیجانی با اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه هوش هیجانی واثربخشی سازهانی کارکناى مناطق آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان