اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

روانشناسي نظامي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۶۹ تا صفحه‌ی ۷۸

مقدمه: امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد، سلامت و مدیریت، پارادایم های جدیدی از قبیل خودکنترلی، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است. موضوع تعهد سازمانی و معنویت در سازمان مهم می باشد .لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران پرستاری انجام گردیده است.روش: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی در سال های 90– 1389 انجام شد. جامعه مورد مطالعه 5 بیمارستان نظامی شهر تهران که بطور تصادفی انتخاب و تعداد 133 نفر از کلیه مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستان بخش های درمانی بیمارستانها،به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 3 قسمتی حاوی مشخصات فردی، هوش معنوی و تعهد سازمانی بود. کلیه داده ها در نرم افزار spss 16 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (میانگین، انحراف معیار و آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که 82.7 درصد از مدیران پرستاری از هوش معنوی بالا و 96.2 درصد از تعهد سازمانی متوسطی برخوردار بودند. آزمون همبستگی بین ابعاد هوش معنوی (تجارب معنوی و بخشش) و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری را نشان داد.(P<0.05) بحث: در پرستاری تجربه معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای مراقبت معنوی برای بیماران خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری نمایند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در مدیران پرستاری بیمارستان های نظامی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان