اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

به منظور معرفی یک روش ریاضی مناسب برای تکمیل قسمت انتهایی رابطه دبی–اشل اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری دهملا واقع بر روی رودخانه زهره یا ساخت رابطه دبی–اشل در ایستگاه مذکور از روشهای اینشتین–بارباروسا ،شن وایت، انگلوند و براونلی(که همگی مقاومت فرم بستر را به عنوان یک عامل مهم در مقابل جریان می دانند) استفاده گردید. پس از برداشت داده های مورد نیاز در این ایستگاه و محاسبه دبی و اشل متناظر با آن توسط روشهای ذکر شده، مقایسه های آماری مختلف بین اشل های محاسباتی و اشل های اندازه گیری شده متناظر انجام گردید. مقایسه های آماری نشان داد که روش انگلوند با دقت نسبتا بالاتری از سایر روشها منحنی دبی–اشل اندازه گیری شده را تخمین می زند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی–اشل در ایستگاه های هیددرومتری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان