اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

دستیابی به هماهنگی و همکاری بیشتر کشورهای اروپایی در جهت تولید اطلاعات مکانی مرجع و در نهایت رسیدن به ایجاد ساخت داده های مکانی اروپا، از جمله اهدافی بوده است که اتحادیه اروپایی در زمینه علوم ژئوماتیک بدنبال آن بوده است. برای این منظور ارزیابی جامعی از وضعیت تولید داده های مرجع مکانی در کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفت. این بررسی در چهار شاخه اصلی مجموعه داده های توپوگررافی، پایگاه داده های کاداستر، مدلهای ارتفاعی رقومی زمین و تصاویر هوایی قائم انجامشده و وضعیت فعلی هر یک از کشورها در زمینه تولید این محصولات مشخص شد تا برنامنه ریزیهای لازم برای اقدامات آتی صورت پذیرد. در این مقاله ضمن مطالعه نتایج حاصل از این بررسی اطلاعات مشابه مربوط به وضعیت تولید اطلاعات مکانی مرجع در ایران نیز استخراج و به اطلاعات سایر کشورها اضافه شد تا با مقایسه به ارزیابی مناسبی از وضع کنونی کشور در این زمینه دست یابیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی داده های مرجع کشورهای اروپایی برای ایجاد زیرساخت داده های مکانی اروپا و مقایسه وضعیت تهیه داده های مرجع در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان