اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

اطلاعات انتشار

سال

تغییر اقلیم بر کلیه مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکی و نیز کیفیت آب، بزرگی و فراوانی وقوع آتش سوزی های بزرگ و طراحی تاسیسات زیر بنایی مربوط به آب و فاضلاب، آبهای سطحی، تولید و مصرف انرژی موثر می باشد. این پدیده همچنین می تواند باعث بروز عدم قطعیت های بیشتری در تامین منابع آب و انرژی در آینده شود. رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن سطح رفاه جوامع نیز در کنار اثرات تغییر اقلیم، تاثیر فزاینده ای بر میزان نیاز آبی و به دنبال آن انرژی در زمینه های مختلف داشته است، که به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیازمند توجه بیشتری می باشد. تحقیقات نشان می دهد که منابع آب و انرژی در کشورهای خاورمیانه همانند ایران در برابر تغییر اقلیم آسیب پذیر است و لذا هم در زمینه تولید و هم مصرف بایستی برنامه ریزی های جامعی صورت گیرد تا بتوان در زمینه های مدیریت عرضه و تقاضا بهینه سازی های لازم صورت گیرد. لذا در این زمینه پیش بینی تغییرات اقلیمی در آینده امری ضروری به حساب می آید. تغییر در الگوری بارش، دما و سایر متغیر های اقلیمی بر رژیم هواشناسی و هیدرولوژیکی نواحی مختلف تاثیر گذار است. مدلهای جهانی اقلیم مهمترین منبع برای دستیابی به اقلیم آینده می باشند، اما قدرت تفکیک پایین مدلهای جهانی اقلیم استفاده از آنها را برای مطالعات هیدرولوژیکی و حلی ناممکن کرده است. در این مقاله سعی گردیده ضمن بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه زاینده رود به عنوامل موثر بر سازگاری و مدیریت بهینه منابع آب و انرژی در این منطقه پرداخته و راهکارهای عملی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شرایط تغییر اقلیم و سناریوهای مختلف آن ارائه گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان