اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مكانيك هوا فضا

اطلاعات انتشار

, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۲۰) (انتقال حرارت و پيشرانش)، سال

در این مقاله عملکرد یک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای در ساختار تقویت شده آندی با استفاده از یک مدل عددی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات در نظر گرفته شده شامل قوانین بقا جرم، انرژی و مومنتوم به همراه معادلات الکتروشیمیایی و سینتیک واکنش سوخت می باشند. به منظور افزایش دقت مدل آنالیز الکتروشیمیایی کامل، کمیت های ترمودینامیکی و فیزیکی متغیر با دما، مدل تشعشع بین سطوح جامد سلول و 5 لایه دمایی درون مدل در نظر گرفته شده اند. مدل بر اساس نتایج تجربی و عددی موجود معتبرسازی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که به ترتیب تلفات فعال سازی کاتد، آند و اهمی نقش های مهمی در کاهش ولتاژ مدار باز سلول دارند. توزیع کسر مولی اجزا نیز نشان می دهد که فرآیند تبدیل داخلی سوخت به علت دمای پایین عملکرد سلول تا 80% طول سلول ادامه می یابد و این فرآیند نقش بسیار مهمی در توزیع دما در سلول دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای در ساختار تقویت شده آندی همراه با تبدیل داخلی سوخت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان