اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

جداسازی تغییرات انرژی در مزرعه برای جداسازی تبخیر و تعرق از تبخیر – تعرق دارای اعمیت می باشد. بدین منظور در یک ازمایش مزرعه ای شدت گرمای نهان یک مزرعه ذرت، آسمانه گیاهی و سطح خاک با دو روش اندازه گیری و موردد مقایسه قرار گرفتند. در روش اول شدت گرمای نهان از مزرعه ذرت و سطح خاک با استفاده از روش بیلان انرژی نسبت به بوون اندازه گیری و سپس شدت گرمای نهان آسمانه گیاهی بر اساس اختلاف بین شدت گرمای نهان مزرعره و سطح خاک تعیین گردید. در روش دوم لایسیمتر وزنی و جریا ن سنج شیره گیاهی بترتیب برای اندازه گیری شدت گرمای نهان از مزرعه و آسمانه گیاهی بکار برده شد. سپس شدت گرمای نهان سطح خاک بر اساس اختلاف بین شدت گرمای نهان مزرعه و اسمانه گیاهی تعیین گردید. یکنواختی (R2) بین شدت گرمای نهان مزرعه اندازه گیر شده با دوروش برابر با 0\71 و مقدار آن برای اسمانه گیانه برابر با 0\74 بود. اما نتایج نشان دهنده یکنواختی پایین (R2=0\36) بین شدت گرمای نهان سطح خاک بود. در روش اول شدت گرمای نهان از مزرعه در مقیاسه با اطلاعات لایسیمتر 11% کمتر و شدت گرمای نهان ازآسمانه درمقایسه با جریان سنج شیره گیاهی 2% بیشتر براوردگردید، که نتیجه آن براورد پایین شدت گرمای نهان ازسطح خاک بود.در یک مقیاس روزانه، نتایج بهتری حاصل گردید و مقدار خطای نسبی برای شدت گرمای نهان مزرعه و آستانه زراعی بترتیب برابر با 19% و 17% بود. نتایج همچنین نشان داد گرمای محسوس سطح خاک مهمترین عامل در بیلان انرژی وتعرق از گیاه بوده است. (31%) روش اول به عنوان روشی جدید برای مطالعات انرژی بین خاک و استانه گیاهی بوده که در آن کلیه اندازه گیری ها در سطح مزرعه و با هزینه ای بسیار پایین تر صورت می گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه دو روش بیلان انرژی برای جداسازی شدت انرژی در سطح مزرعه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان