اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

ازانجایی که خواص فیزیکی و شیمیای قیرتاثیر عمده ای درعملکرد و مقاومت مخلوطهای اسفالتی دارد به منظور اصلاح و بهبود رفتارقیروبهبود عملکرد مخلوطهای اسفالتی طیف گسترده ای ازمواداصلاح کننده و افزودنی شامل موادپلیمری و اخیرا ازنانوذرات به قیراستفاده گردیده است ازطرفی درسالهای اخیر شیارشدگی و ایجادتغییر شکلهای دایمی ازجمله عوامل اصلی ازبین رفتن کیفیت و خدمت پذیری روکشهای اسفالتی بوده است لذا دراین مقاله سعی شده است با افزودن نانورس اصلاح شده کلویسیت 20A با درصدهای وزنی مختلف 2و4و6 درصد به قیر60\70 پالایشگاه نفت تهران و انجام ازمایش رئومتر برش دینامیکی DSR برروی نمونه های اصلاح شده و قیرخالص اولیه دردماهای مختلف 52و58و64و70و76 درجه سانتیگراد به بررسی رفتاروخواص قیرحاوی نانورس اصلاح شده پرداخته شود نتایج حاصل ازازمایش رئومتر برش دینامیکی نشان میدهد که افزودن نانورس موجب کاهش زاویه اختلاف فاز و افزایش مدول مختلط برشی میگردد همچنین ازانجایی که پارامتر(G*\Sinδ) بیانگر مقاومت دربرابر تغییر شکلهای دایمی و شیارشدگی می باشد نتایج بدست امده ازازمایشات نمایان ساخت که افزودن نانورس اصلاح شده مقادیر این پارامتر را درتمامی دماها ازمایش بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد که این افزایش درنمونه های حاوی 2و4و6 درصد نانورس دردمای 76درجه به ترتیب بیش از45و65و80درصد می باشد که نشان دهنده افزایش مقاومت دربرابرتغییر شکلهای دایمی و کاهش چشمگیر شیارشدگی درنمونه های قیرحاوی نانورس اصلاح شده می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر افزودن نانورس اصلاح شده به قیر بر روی مقاومت در برابر پدیده شیارشدگی به کمک آزمایش DSR» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان