اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری استفاده از ارقام متحمل بهشوری است. این آزمایش شامل 18 لاین و رقم متحمل به شوری که همراه دو شاهد (شماره 4 آنفارم جو متحمل به شوری و M–80–9) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 85–1384 در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند ویزد به مورد اجرا گذارده شد. ابعاد کاشت ثابت بوده و مساحت کاشت هر کرت (4\8– 1\2 ضربدر 4) متر مربع است تهیه زمین با توجه به ملیات خاص جهت اراضی شور توصیه گردید. میزان بذر مصرفی بر اساس تراکم 450 دانه در متر مربع منظور شد. هدایت الکتریکی آب مصرف در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند و یزد به ترتیب 12000، 10000 و 11000 میکروموس بر سانتی متر هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از برداشت در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند ویزد به ترتیب 13، 12 و 12 دسی زیمنس بر متر بود. از صفات: تاریخ کاشت ، 90 درضد ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد سنبه در واحد سطح، وضعیت آفات و بیماریها یادداشت برداری بعمل آمده و پس از رسیدگی ، عملکرد دانه هر رقم در هر مزرعه تعیین و وزن هزار دانه انها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه ارقام نشان داد که مناطق واثر متقابل رقم در منطقه در سطح احتمال یک درصد اثرات معنیداری می باشند. بنابراین پیشنهاد میگردد که برای هر منطقه سازگاری خصوصی لاینها مورد توجه قرار گیرد. درمنطقه رودشت اصفهان، یزد و بیرجند به ترتیب لاین 7 (ICB119146) ، 19 (73–M4–56) و 18 Zarjow\3\Deir Alla 106\D1 71\3\Starain205 L بیشترین عملکرد را داشتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه عملکرد دانه لاین های امید بخش جو با استفاده از منابع آب شور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان