اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

اطلاعات انتشار

سال

از مهمترین قدم هایی که در تجزیه و تحلیل های هیدرولوژی و تهیه هیدروگراف های طرح برداشته شده است. مفهوم هیدروگراف واحد است. از هیدروگراف واحد برای تعیین سیلاب در رگبارهایی با تداوم و شدن های مختلف استفاده می شود. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل بهینه تهیه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. برای این منظور از توابع توزیع لوگ نرمال، گاما و معکوس گاووس استفاده می شود. در این مدل ، تابع هدف حداقل کردن مجموع مربعات اختلاف بین هیدروگراف های رواناب سطحی مشاهده شده و پیش بینی شده در واحد سطح حوضه آبریز می باشد که هیدروگراف رواناب پیش بینی شده با استفاده از توابع توزیع احتمالی که گفته شد، تخمین زده میشود. مهمترین مزیت های این مدل عبارتند از : عدم وجود قید در مدل بهینه سازی و برابر بودن تعداد مجهولات با تعداد پارامترهای تابع توزیع که با توجه به این موارد، مدل به کار رفته مدل ساده ای می باشد. نتایج نشان داد که توزیع های لوگ نرمال و معکوس گاوس در محاسبه دبی اوج رواناب عملکرد مناسبی دارند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم ژنتیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان